Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Kontokorentný úver

Na financovanie krátkodobej (sezónnej alebo trvalej) potreby pohľadávok do lehoty splatnosti, zásob obchodného a výrobného charakteru možno použiť takto:
 • úver na obežné prostriedky - finančne možno z neho kryť pohľadávky do lehoty splatnosti bez preddavkov a DPH:
  • na presne, resp. vo vybraných prípadoch bližšie určené pohľadávky (odberateľom, kúpnou zmluvou a pod.),
  • na pohľadávky bez bližšieho určenia a zásoby obchodného a výrobného charakteru.
 • revolvingový úver
  je charakteristický tým, že banka sa zaväzuje v zmluve o úvere tento úver ku dňu splatnosti znovu obnoviť (revolvovať) pri splnení vopred stanovených podmienok, osobitne tých, podľa ktorých výška obratu prechádzajúca účtami v banke by mala presahovať výšku dohodnutého úveru.
  Je to krátkodobá forma financovania, pri ktorej sú predmetom úverovania opakujúce sa potreby krytia obežných prostriedkov (pohľadávok a zásob).
  Úverový limit môže dosiahnuť maximálne objem rovnajúci sa súčtu stavu zásob a pohľadávok do lehoty splatnosti (podľa účelu úveru) v bilancii klienta, ako aj v jeho projekcii na obdobie, na ktoré bude uzatvorený.
 • kontokorentný úver v EUR
  Je to spôsob krátkodobého financovania formou stanovenia úverového limitu na eurovom bežnom účte klienta, ktorý takto nadobúda kreditno-debetný charakter. Tento úver nemá stanovený plán čerpania ani splácania. Čerpanie sa uskutočňuje na základe platobných príkazov klienta a splácanie sa realizuje priebežne z príjmov prichádzajúcich na bežný účet klienta.
 • multimenový kontokorentný úver
  Je formou krátkodobého financovania stanovením úverových limitov spravidla na viacerých bežných účtoch v cudzích menách, pričom tieto nadobúdajú kreditno - debetný charakter. Zatiaľ je možné získať úver v USD, CHF a GBP. Základnou podmienkou získania úveru je devízové inkaso klienta, ktoré v preukázateľnej výške zabezpečuje úhradu splatnosti pohľadávky na čas a v uzatvorenej výške. Účelom úverovania sú pohľadávky, zásoby a prechodný nedostatok finančných prostriedkov (DPH, spotrebná daň). Multimenový úver sa môže, za určitých podmienok, uzatvoriť aj pri kombinácii uvedených účelov.
  Výhodou pre klienta je možnosť čerpať len toľko prostriedkov, koľko momentálne potrebuje na úhradu a
  možnosť vedenia účtov vo viacerých menách - nie je potrebná konverzia.
 • eskontný úver - obchodné zmenky
  Je to forma krátkodobého financovania pohľadávok klienta. Eskontovaním zmenky (jej odkúpením bankou) banka poskytuje majiteľovi zmenky pred dobou jej splatnosti úver vo výške jej hodnoty znížený o diskont, t.j. dodávateľský úver sa mení na bankový. Banka eskontuje zmenky vystavené na už realizované dodávky obchodného tovaru s výnimkou úhrady prevádzkových nákladov, resp. na budúce dodávky tovaru. Banka eskontuje tieto druhy zmeniek:
  • vlastné zmenky,
  • cudzie zmenky na vlastný rad,
  • cudzie zmenky.
 • úver na finančné potreby charakteru výpomocí (len v EUR)
  • financovanie vyrovnania prechodného nedostatku finančných prostriedkov vo výške DPH na obdobie medzi zaplatením DPH klientom a jej refundáciou od štátu,
  • spotrebnej dane na obdobie medzi zaplatením tejto dane klientom a jej refundáciou od štátu.