Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Máte sen o vlastnom biznise?
Zrealizujte ho s programom JEREMIE

Zrealizujte ho s programom JEREMIE

Program JEREMIE* pomáha malým a stredným podnikateľom ľahšie získať úver na podnikanie.

Umožňuje to vzájomná dohoda UniCredit Bank s Európskym investičným fondom (EIF) a Slovenským záručným a rozvojovým fondom (SZRF).

Cieľom programu JEREMIE je

 

 

 • podpora malého a stredného podnikania
 • rozvoj regiónov a biznisu na Slovensku
 • stabilita
 • hospodársky rast
 • podpora zamestnanosti
 • rast konkurencieschopnosti 

S JEREMIE v porovnaní s klasickými úvermi získate

 • ľahší prístup k úverom pre rast vášho biznisu
 • nižšiu úrokovú sadzbu a menšiu požiadavku na zábezpeku vďaka portfóliovej záruke Slovenského záručného a rozvojového fondu

lorem ipsum

Vyberte si typ úveru

 

 • investičný úver
 • financovanie prevádzkového kapitálu**

Koľko, ako a kedy môžete žiadať

 • maximálna výška úveru je 2,14 miliónov EUR**
 • úvery poskytujeme len v mene EUR
 • doba splatnosti úveru minimálne 12 mesiacov, maximálne 10 rokov
 • čerpanie úveru jednorázové alebo postupné
 • neumožňujeme refinancovanie vášho projektu
 • čiastočné zabezpečenie úveru formou záruky SZRF
 • úver je dostupný do 31. 10. 2016

lorem ipsum

Náš tipV prípade záujmu o úver JEREMIE žiadajte viac informácií na pobočkách UniCredit Bank

 

 

Získajte úver JEREMIE ak:

 • ste malý alebo stredný, i začínajúci podnikateľ
 • máte podnik so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska
 • ste podnik s počtom zamestnancov menej ako 250
 • ste podnik s ročným obratom max. 50 miliónov EUR alebo celkovými aktívami do 43 miliónov EUR
 • nevlastníte iný podnik, alebo váš podnik nie je vo vlastníctve iného podniku s podielom nad 25 %
 • váš podnik pôsobí v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom, Trnavskom alebo Žilinskom kraji
 • váš podnik so sídlom v Bratislave má prevádzku mimo Bratislavského kraja, alebo plánuje investovať mimo Bratislavského kraja

JEREMIE

je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (Direktoriát pre regionálnu politiku) a skupiny Európskej investičnej banky za zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v Európskej únii (EÚ) v rámci štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013. Cieľom novej iniciatívy je posilniť úlohu podnikania v EÚ v rámci lisabonskej stratégie a napomôcť tomu, aby štrukturálne fondy poskytli väčšie benefity pre trh. Na Slovensku je holdingový fond JEREMIE financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci troch operačných programov - Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Výskum a vývoj a operačný program Bratislavský kraj, ktoré spoločne prispeli čiastkou vo výške 100 miliónov EUR.

EURÓPSKY INVESTIČNÝ FOND (EIF)

Hlavným poslaním EIF je podpora európskych malých a stredných podnikov formou zlepšenia prístupu ku kapitálu. EIF navrhuje a rozvíja nástroje rizikového kapitálu a záručné nástroje, zamerané na tento segment trhu. EIF presadzuje ciele EÚ formou podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Celkové čisté záväzky EIF v rámci kapitálových fondov ku koncu roka 2012 dosiahli viac ako 6,9 miliárd EUR. S investíciami do viac než 435 fondov a vďaka rozsahu a objemu svojich investícií, predovšetkým do oblastí high-tech a začínajúcich podnikov, je EIF vedúcim hráčom na európskom trhu rizikového kapitálu. 

Viac o EIF nájdete na www.eif.org.

SLOVENSKÝ ZÁRUČNÝ A ROZVOJOVÝ FOND  (SZRF)

Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (“SZRF”) bol založený v marci 2009 v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku ako štátna inštitúcia, prostredníctvom ktorej sa uskutočňujú aktivity JEREMIE.

Viac o SZRF nájdete na www.szrf.sk

Slovenský záručný a rozvojový fond   Konkurencieschopnosť a hospodárky rast   Európsky fond regionálneho rozvoja   European investment fund

Program je podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.

Táto publikácia vznikla v súvislosti s podporou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci iniciatívy JEREMIE. Obsah tejto publikácie je výhradnou zodpovednosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky a nemôže byť v žiadnom prípade považovaný ako reflektujúci postoj Európskej únie.

*JEREMIE = Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises

** prevádzkový kapitál súvisiaci s rozvojom a rozširovaním aktivít týkajúcich sa investícií alebo prevádzkový kapitál súvisiaci s ďalším všeobecným rozvojom a rozširovaním aktivít

*** maximálna výška úveru v oblasti cestnej dopravy je 1,071 miliónov EUR