Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Prevádzkové úvery EÚ priame platby - revolving

Výhody produktu

 • banka poskytuje úver až do výšky 100% objemu podpory vyplatenej za predchádzajúci rok
 • banka poskytuje úver na jeden rok
 • úver má:
  • revolvingový charakter, t.j. v rámci dohodnutého obdobia sa úver opakovane spláca a čerpá z priamych platieb
 • banka poplatok za spracovanie žiadosti o poskytnutie úveru neuplatňuje
 • banka poplatok za predčasné splatenie úveru pred dňom splatnosti neuplatňuje
 • banka má zjednodušený schvaľovací proces
 • banka vedie osobitný dotačný účet bezplatne

Podmienky a paramatre produktu

 • banka poskytuje úver iba pre tých príjemcov podpory EÚ / poľnohospodárov, žiadateľov /, ktorí v min. dotačnom roku obdržali podporu z EÚ od PPA na:
  • Jednotnú platbu na plochu
  • Podporu na chmeľ
  • Osobitnú platbu na ovocie a zeleninu
  • Prechodnú platbu na rajčiaky
  • Osobitnú platbu na cukor
  • Vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti
  • Agroenviromentálnu platbu
  • Platbu na územia európskeho významu
  • Podporu a chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
  • Platbu na opatrenie životné podmienky zvierat alebo
  • iné formy podpory podľa vopred vyhlásených podmienok a požiadaviek PPA
 • výška a objem úveru závisí od výšky podpory prijatej za predchádzajúci rok od PPA
 • banka poskytuje úver v závislosti od dosahovanej bonity
 • splácanie úveru - jednorazové alebo čiastočné splatenie istiny z dotačného účtu; splácanie úrokov mesačne inkasom z bežného účtu
 • zabezpečenie úveru - blankozmenka
 • objem úveru banka môže obnoviť pri splnení podmienok a parametrov produktu a na základe objemu podpôr obdržaných podľa Rozhodnutia PPA a Špecifikácie platieb za predchádzajúci rok