Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Platenie za tovar firemnou nákupnou kartou

s možnosťou financovania prostredníctvom účelových úverov a POS Terminálu

Produkt je určený výhradne pre podnikateľskú klientelu, t. j. právnické a fyzické osoby so sídlom, ktoré disponujú oprávnením k podnikateľskej činnosti /poľnohospodárske podniky/ a ich dodávateľov.

UniCredit Bank poskytuje úvery na financovanie sezónneho tovaru / vstupov do poľnohospodárskej výroby agrochemikálie, pohonné hmoty, priemyselné hnojivá, osivá, sadivá, krmivá, kŕmne prísady / alebo iných nesezónnych tovarov pre kupujúcich / poľnohospodárov /, s použitím firemnej nákupnej karty a POS Terminálu.

Podmienkou je uzatvorená zmluva o spolupráci medzi bankou a dodávateľom tovaru a zmluvy o úvere s kupujúcimi tovarov.

Výhody produktu

  pre dodávateľa
 • dlhodobé vzťahy dodávateľa s jeho kupujúcimi
 • minimálna doba inkasa pohľadávok k kupujúcim
 • platba kupujúceho je realizovaná okamžite, po každej dodávke tovaru, po vystavení faktúry
 • zabezpečenie odbytu časti svojej produkcie
 • zníženie nákladov na manipuláciu s hotovosťou a riziká s tým spojené
  pre kupujúceho
 • banka poskytuje úver do výšky 100% z uzatvoreného kontraktu s dodávateľom na tovar vrátane DPH formou zaplatenia faktúr
 • banka poskytuje úvery krátkodobé alebo strednodobé v závislosti od trvania hospodárskeho cyklu / s možnosťou viac ako 12 mesiacov, s možnosťou nastavenia revolvingového charakteru na úverovom účte alebo ako kontokorentné úvery/
 • úver má splátkový charakter, t.j. možnosť dojednať splátkový kalendár s viacerými splátkami
 • výšku úrokovej sadzby je možné dohodnúť individuálne
 • poplatky /z celkového objemu poskytnutého úveru, za administráciu, z nečerpaného objemu schváleného úveru, za prevzatie žiadosti o úver..../ je možné dohodnúť individuálne
 • banka vedie osobitný účet, ku ktorému je vydaná firemná nákupná karta bezplatne
 • čerpanie úveru sa realizuje bezhotovostným platobným stykom
 • minimálna doba splatnosti záväzkov k dodávateľovi
 • banka má zjednodušený schvaľovací proces