Krátkodobé úvery na nadobudnuté záložné listy

Produkt vychádza zo zákona č. 144/98 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a tovarovom záložnom liste, ktorého iniciátorom predlohy bola UniCredit Bank.

UniCredit Bank poskytuje krátkodobé úvery na financovanie prevádzkových potrieb.

Skladiskový záložný list / SZL / je trojdielny cenný papier, skladajúci sa z oddeliteľných častí, a to z majetkového listu, zo záložného listu a z kmeňového listu. Jeho prostredníctvom možno na určitý čas získať peňažné prostriedky do určitej výšky a na zabezpečenie takto vzniknutých záväzkov zriadiť záložné právo na tovary, na ktoré skladiskový záložný list znie.

Skladiskový záložný list je možné vydať len na zrno obilnín vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín.

Výhody produktu
 • banka schvaľuje úverové limity na väčší počet skladiskových záložných listov /na poskytovanie krátkodobých úverov - skladiskové záložné listy/
 • banka poskytuje krátkodobé úvery na tovar poľnohospodárom /ukladateľom tovaru/, na ktorý bol vystavený, prevedený a odovzdaný záložný list skladiskového záložného listu v hodnote akceptovanej bankou
 • banka poskytuje úvery od 2 mesiacov max. do 12 mesiacov
 • úver je splatný jednorazovo, v deň splatnosti úveru /záložného listu/
 • výšku úrokovej sadzby je možné dohodnúť individuálne
 • poplatok z objemu poskytnutej záložnej pohľadávky je možné dohodnúť individuálne
 • banka má zjednodušený schvaľovací proces
Podmienky a parametre produktu
 • banka poskytuje úver poľnohospodárovi / ukladateľovi tovaru/ v závislosti od dosahovanej bonity
 • zabezpečenie úveru: tovar /obilniny, olejniny a kukurica / uskladnené vo Verejnom sklade podľa osobitného režimu vyplývajúceho zo zákona č. 144/98 Z. z.
 • min. objem tovaru na zrno obilnín je 100t od 1-ného ukladateľa a 50t na ostatné tovary od 1-ného ukladateľa
 • výška a objem úveru závisí od množstva a druhu tovaru uloženého vo Verejnom sklade poľnohospodárom / ukladateľom tovaru/ a jeho akceptačnej hodnoty.