Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Treasury a investovanie

PEŇAŽNÝ TRH
 • Depozité transakcie
  vklad resp. úložka určitej sumy na určité obdobie s dátumom začiatku viazanosti (value date) a s dátumom ukončenia viazanosti (maturity date)
 • FRA kontrakty (Forward Rate Agreement)
  • FRA kontrakt je dohoda o budúcej úrokovej miere, v rámci ktorej jedna strana platí druhej úrok zodpovedajúci dohodnutej pevnej úrokovej miere a druhá platí úrok zodpovedajúci budúcej spotovej úrokovek miere v čase splatnosti FRA, pričom výška úroku sa vypočítava z objemu fiktívnej isitiny pre obdobie platnosti FRA. Reálne dochádza iba k plateniu vyrovnávacích platieb.
  • Využitie je v hedgingu zmien úrokových sadzieb.
 • IRS kontrakty (Interest Rate Swap)
  • Úrokový swap predstavuje dohodu zmluvných strán o tom, že jedna strana bude platiť druhej úrokovú platbu z fiktívnej čiastky s dopredu stanovenou fixnou úrokovou mierou počas stanoveného obdobia a súčastne druhá strana bude platiť úrokovú platbu z fiktívnej čiastky s variabilnou úrokovou mierou počas stanoveného obdobia. Reálne dochádza iba k plateniu vyrovnávacích platieb.
  • Využitie je v hedgingu zmien úrokových sadzieb.
DEVÍZOVÝ TRH
 • Spotová konverzia
  • základná transakcia devízového trhu pri ktorej dochádza k výmene jednej meny za inú
  • splatnosť spotového obchodu (valuta = value date) je obvykle o dva pracovné dni po dohodnutí obchodu
 • Menový forward
  • k výmene jednej meny za druhú dochádza až v čase expirácie (splatenia) forwardového kontraktu za fixný dohodnutý kurz,
  • menovým forwardom je možné zafixovať si vopred dohodnutý kurz pre budúce obdobie
 • Menový SWAP
  • kombinácia spotovej a forwardovej transakcie t.j. konverzie jednej meny za inú za spotový kurz a dohoda o spätnej menovej konverzii v budúcnosti za fixný dohodnutý kurz,
  • umožňuje získať bez kurzového rizika peňažné prostriedky v inej mene
 • Non-delivery kontrakty
  • sú kontrakty, pri ktorých nedochádza ku reálnej konverzii jednej meny za druhú, ale iba k vyrovnávaniu kurzových rozdielov medzi zmluvnými stranami
 • Menová opcia
  • predstavuje právo majiteľa opcie sa v čase splatnosti opcie rozhodnúť, či bude realizovať nákup alebo predaj jednej meny za inú pri fixnom dohodnutom kurze
KAPITÁLOVÝ TRH
 • Nákup a predaj tuzemských CP
  • banka sprostredkuje pre klienta nákup a predaj tuzemských CP (dlhopisov a akcií) na BBCP
 • Nákup a predaj zahraničných CP
  • banka sprostredkuje pre klienta nákup a predaj zahraničných eurobondov znejúcich na cudziu alebo domácu menu,
  • banka poskytuje službu správy zahraničných CP v rámci ktorej vykonáva napr. inkasovanie úrokových a dividendových výnosov
 • Repo obchody s CP
  • sú obchody medzi bankou a klientom o nákupe CP v súčasnosti za určitý kurz a jeho spätnom predaji za dohodnutý kurz v budúcnosti,
  • umožňujú získanie likvidných prostriedkov oproti vlastným cenným papierom