Kurzový lístok

25.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1170  1,0620 
Úplný kurzový lístok

Význam pre investorov

Medzi najhlavnejšie ciele implementácie ustanovení MiFID patrí:

  • zlepšenie úrovne ochrany pre investorov,
  • posilnenie transparentnosti finančných trhov a
  • zabezpečenie integrity celkového trhu a zúčastnených strán.

Úzka spolupráca medzi investorom a bankou

MiFID zabezpečí, aby spoločnosti finančných služieb poskytovali investorom adekvátne poradenstvo v oblasti transakcií treasury a cenných papierov, aby investori mohli zhodnotiť dosah a dôsledky plánovaných transakcií. Toto vyžaduje všestranne zameranú výmenu informácií medzi investorom a poradcom. Vzťahový manažér môže ponúknuť vhodnú radu len ak je schopný alebo schopná vykonať kvalifikované zhodnotenie kľúčových aspektov ako napr. ochota investora podstúpiť riziko, finančná situácia, investičný cieľ a skúsenosti na finančných trhoch, na základe informácií obdržaných od klienta.

V prípade, ak investor odmietne poskytnúť informácie vyžadované podľa zákona, zákon nedovoľuje poskytnúť investičné poradenstvo a osobné odporučenie investičných produktov alebo uzavretie dohody o investičnom riadení s takýmto investorom.

Tieto údaje musia byť získané za účelom zostavenia komplexného profilu investora, ktorý je pre banky  podľa MiFID povinný. Poskytnutie týchto informácií je vo výhradnom záujme investora. Banky samozrejme v súvislosti s informáciami získanými v tomto procese podliehajú pravidlám dodržiavania bankového tajomstva a z tohto dôvodu takéto informácie podliehajú osobitnej ochrane.

Základné charakteristiky MiFID môžu byť zhrnuté takto:

  • každý investor musí byť zaradený do jednej z troch kategórií.
  • profil investora musí byť zostavený spoločne a nepretržite aktualizovaný.
  • musí byť zhodnotená vhodnosť a primeranosť finančného nástroja pre klienta.
  • legislatíva vyžaduje, aby banky poskytovali klientom viac informácií a rozšírili svoje ohlasovacie povinnosti voči klientovi.
  • je potrebné identifikovať a predchádzať konfliktom záujmov klientov so záujmami banky, ktorá poskytuje služby.
  • pravidlá, riadiace realizáciu príkazov, musia byť písomne zdokumentované.
  • požiadavky na dokumentáciu a uchovávanie záznamov sú rozšírené.