Kurzový lístok

25.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1170  1,0620 
Úplný kurzový lístok

Smernice riadenia konfliktov záujmov

Veľká univerzálna banka ako UniCredit Bank poskytuje klientom širokú škálu rôznych služieb treasury a cenných papierov.

Zároveň UniCredit Bank pôsobí v ďalších početných obchodných oblastiach, kde banka financuje a poskytuje poradenstvo klientom alebo investuje na svoj vlastný účet. Veľký počet transakcií realizovaných v širokom segmente finančných služieb spôsobuje, že nie je možné vylúčiť konflikt záujmov banky a klienta.

Berúc toto do úvahy, banka na základe smernice MiFID vyvinula "Opatrenia UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pri konflikte záujmov", ktoré pomáhajú identifikovať potenciálne konflikty záujmov a poskytujú návod ako zvládať takéto situácie.

"Záujmy klienta sú zásadne vždy pred záujmami banky a jej zamestnancami."

Cieľom UniCredit Bank je predchádzať konfliktom záujmov v čo najväčšej miere. Ak sa vyskytne konflikt záujmov, hlavnou prioritou banky je vyriešiť problém v záujme klienta.

V prípade, ak sa po riadnom zhodnotení zistí, že organizačné a administratívne opatrenia, realizované bankou, nie sú postačujúce na vyhnutie sa riziku poškodenia záujmov klienta, banka pred realizovaním obchodovania v prospech klienta oboznámi klienta s podstatou a zdrojom konfliktu záujmov.

Toto oboznámenie musí byť uskutočnené všeobecným spôsobom, dodržiavajúc bankové tajomstvo voči klientom.

Ďalšie informácie o riešení konfliktov záujmov v UniCredit Bank sú k dispozícii tu

LinkOpatrenia UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pri konflikte záujmov