Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Kategórie investorov podrobne

Investorská kategória "neprofesionálni klienti"

Táto kategória zahŕňa všetkých klientov, ktorí nie sú kategorizovaní ani ako oprávnené protistrany ani ako profesionálni klienti. V tejto súvislosti nie je podstatné, či sú tieto osoby fyzickými alebo právnickými osobami a či majetok, ktorý má byť investovaný, je súkromný majetok alebo obchodné imanie. Z tohto dôvodu môže byť tiež spoločnosť klasifikovaná ako neprofesionálny klient.

"Neprofesionálni klienti" požívajú plnú ochranu režimu obchodnej politiky, stanovenej v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Táto zahŕňa: 

 • právo na úplné informácie o plánovaných transakciách s finančnými nástrojmi a o spoločnosti, ktorá ich realizuje, v tomto prípade UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
 • transparentnosť v súvislosti s cenou ponúkaných služieb.
 • poradenstvo klientovi a zhodnotenie vhodnosti a primeranosti finančného nástroja pre klienta.
 • informácie o príležitostiach a rizikách spojených s finančnými nástrojmi. 
 • najlepšiu možnú realizáciu klientskych príkazov.
 • zverejňovanie konfliktov záujmov klientov so záujmami banky.

Investorská kategória "profesionálni klienti"

"Profesionálni klienti" sú klienti, ktorí disponujú skúsenosťami, vedomosťami a odbornosťou, ktoré im umožňujú realizovať svoje vlastné investičné rozhodnutia a primerane odhadovať súvisiace riziká.
Medzi klientov, považovaných za profesionálnych patria: 

 • veľké podniky, spĺňajúce aspoň dve z nasledujúcich požiadaviek:
  • súvaha celkom aspoň 20 miliónov EURO.
  • čistý obrat aspoň 40 miliónov EURO.
  • vlastné zdroje aspoň 2 milióny EURO.
 • národné a regionálne vlády, verejné orgány, ktoré spravujú verejný dlh.
 • inštitucionálni investori, ktorých hlavnou činnosťou je investovanie do finančných nástrojov.

"Profesionálni klienti" sú považovaní za disponujúcich potrebnými vedomosťami a skúsenosťami. Tým pádom sa od banky nevyžaduje, aby prostredníctvom prieskumu určila, či si je klient vedomý rizík, obsiahnutých v zamýšľanej transakcii. Avšak pre „profesionálnych klientov“ je tiež potrebné zostaviť "skrátený investorský profil" o investičných cieľoch klienta a ochote investora podstúpiť riziko, ak si klient želá uzavrieť písomnú dohodu o riadení aktív alebo ak je v kontexte poskytovania investičného poradenstva odporúčaný špecifický finančný nástroj.

Investorská kategória "oprávnené protistrany"

Táto kategória môže okrem iného zahŕňať nasledovné podniky, realizujúce činnosti v oblasti finančných služieb: 

 • úverové inštitúcie (vrátane centrálnych bánk). 
 • investičné spoločnosti. 
 • poistné spoločnosti (vrátane inštitúcií sociálneho poistenia). 
 • spoločnosti podielových fondov.
 • penzijné fondy a ich správcovské spoločnosti.
 • burzy cenných papierov a komoditných termínovaných obchodov.