Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Informácie pre investorov

Intenzívna výmena informácií medzi investorom a bankou je základom pre akýkoľvek dôveryhodný obchodný vzťah. MiFID stanovuje, že banky musia pred poskytnutím finančných služieb klientov podrobne informovať o banke a službách, ktoré ponúka. Investori majú mať k dispozícii jasný obraz o rámcových podmienkach, za ktorých realizujú svoje transakcie v oblasti treasury a cenných papierov.
Rozsah povinností zverejňovania sa líši v závislosti od kategórie investora. Čím viac skúseností s jednotlivými finančnými nástrojmi klient má, tým viac odborných znalostí môže byť považovaných za samozrejmosť.

Nižšie uvádzame podrobné informácie o UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pre investorov.

LinkInformácie o banke ako o obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách

Náklady a poplatky súvisiace s poskytovaním investičných služieb

Náklady a poplatky súvisiace s poskytovaním investičných služieb sú obsahom cenníka bankových služieb pre jednotlivé klientske segmenty. Náklady a poplatky však môžu byť obsiahnuté aj v iných zmluvných dokumentoch alebo cenníkoch, ktoré sú súčasťou individuálnej zmluvnej dokumentácie s klientom. V súvislosti s obchodmi súvisiacimi s finančným nástrojom alebo investičnou službou môžu klientovi vzniknúť ďalšie náklady vrátane daní, ktoré nie sú platené prostredníctvom banky ako obchodníka s cennými papiermi a nie sú bankou ani vyžadované.

LinkCenníky bankových služieb

Informácie o stratégii vykonávania pokynov

"Stratégia vykonávania pokynov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky" stanovuje princípy realizácie klientskych príkazov na nadobudnutie a odpredanie finančných nástrojov v najlepšom záujme klienta. Táto skupina pravidiel, usmerňujúca realizovanie príkazov, bola zostavená za účelom zabezpečenia dosiahnutia pre klienta čo najlepších možných výsledkov realizácie príkazov.

Kritériá realizácie transakcií musia byť pre klienta transparentné a zrozumiteľné.

Od banky sa vyžaduje, aby ustanovila svoju výkonnú politiku v súlade s právnymi požiadavkami.
Výkonná politika UniCredit Bank bola zostavená berúc do úvahy nasledujúce aspekty:

  • Cena finančného nástroja.
  • Náklady súvisiace s realizáciou príkazu.
  • Rýchlosť realizácie.
  • Pravdepodobnosť realizácie a spracovania príkazu.
  • Rozmer a typ príkazu.
  • Všetky ostatné aspekty relevantné pre dosiahnutie čo najlepších možných výsledkov pri realizácii príkazu.

Pri "neprofesionálnych klientoch" je dosiahnutie čo najlepšieho možného výsledku hodnotené na základe celkových nákladov, čo je cena finančného nástroja plus náklady spojené s realizáciou príkazu.

Výkonná politika UniCredit Bank je zostavená tak, aby všetky tieto faktory optimalizovala za účelom dosiahnutia čo najlepšieho prospechu pre klienta. Avšak, čo sa týka ustanovenia najlepšieho možného miesta realizácie príkazov, nie je možné v každom jednotlivom prípade zaručiť, že toto miesto zaručí dosiahnutie objektívne najlepšieho výsledku na trvalej báze.

LinkInformácie o stratégii vykonávania pokynov účinné od 1. 9. 2015