Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Životné prostedie

Naše mesto a naša obec

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - MHD

Získajte investície spojené so znižovaním emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

Podporované aktivity:

 • plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej
  dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby,
 • náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov
  (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom),
 • náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou (Podmienkou projektov zahrňujúcich nákup električiek, trolejbusov alebo duobusov je existencia trolejbusovej a električkovej trate.
  Výstavba nových električkových a trolejbusových tratí nie je oprávnená).

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Znížte nebezpečné vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk a nakladajte s nebezpečnými. odpadmi tak, aby boli zneškodnené environmentálne vhodným
spôsobom.

Podporované aktivity:

 • projekty zamerané na výstavbu zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom
  zníženia ich nebezpečných vlastností (autoklávy, mikrovlnné zariadenia...),
 • projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení
  na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane odpadov zo zdravotníckej starostlivosti a odpadov z elektrických zariadení(napr. mechanické, biologické, termické, plazmové technológie),
 • environmentálne vhodné zneškodňovanie prestárlych pesticídov vrátane POPs a PCB,
 • neinvestičné aktivity a projekty (projekty zamerané na stratégiu, zber, dekontamináciu a
  zneškodňovanie odpadov).

ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Investujte do výstavby, rozšírenia a zvýšenia kapacity stokových sietí, výstavby, rozšírenia a zvýšenia kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov.

Podporované aktivity:

 • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 obyvateľov (podľa plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií),
 • výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná a prevádzkovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 obyvateľov (podľa plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií),
 • výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 obyvateľov (na základe rozhodnutia
  orgánov štátnej vodnej správy).

OCHRANA PRED POVODŇAMI

Znížte škody spôsobených povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedzenie ľudskou činnosťou spôsobených nepriaznivýchvplyvov na odtokové pomery v povodiach a na zabezpečenie prirodzenej schopnosti akumulácie vody revitalizáciou povodí.

Podporované aktivity:

 • preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami na základe programu
  protipovodňovej ochrany SR do r. 2010:
  • technické a biotechnické opatrenia v povodí spomaľujúce odtok vôd z povodia do vodných tokov,
  • výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd,
  • úprava tokov a ich nevyhnutná oprava, údržba, ako aj budovanie poldrov.
 • opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente
  povodňových rizík vrátane plánov manažmentu povodňových rizík.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Investujte do znižovania emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov.

Podporované aktivity:

 • projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) v oblasti výroby tepla vo verejných
  objektoch,
 • súčasťou projektov budú aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod.), výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj,
 • výstavba alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou),
 • projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov energie.

SEPAROVANÝ ZBER

Zavádzajte nové a zefektívňujte existujúce systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, dotrieďovania vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

Podporované aktivity:

 • zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:
  • budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov),
  • budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu,
  • projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
  • projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov,
  • projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov,
  • projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov,
  • projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov,
 • aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte;
  • dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu:
  • projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
  • projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu,
  • projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov.

ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU

Získajte investície do výstavby a rozšírenia obecných verejných vodovodov a dobudovanie, rozšírenie, resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov.

Podporované aktivity:

 • výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t. j. v jednej ryhe).
 • dobudovanie, rozšírenie, resp. zvýšenie kapacity už vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov (podľa plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií).

 

ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Zvýšte množstvo zhodnocovaných odpadov.

Podporované aktivity:

 • úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením,
 • zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy,
 • zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov,
 • podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov.