Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Naša škola

Naša škola

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Zvýšte kvalitu ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov a podporte vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva.

Podporované aktivity:

 • zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania,
 • rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní,
 • podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní,
 • podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch,
 • uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu,
 • podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania,
 • rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania,
 • zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania,
 • doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov,
 • zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení v zdravotníctve,
 • tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov v zdravotníctve,
 • rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

PRENOS POZNATKOV A TECHNOLÓGIÍ DO PRAXE

Získajte investície na podporu inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách, podporu
výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň
vytváranie a podporu prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.

Podporované aktivity:

 • zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom inkubátorov,
 • podpora aplikovaného výskumu a vývoja,
 • zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane, a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane,
 • zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére,
 • vybudovanie a podpora regionálnych centier.

PODPORA SIETÍ PRACOVÍSK VÝSKUMU A VÝVOJA

Podporte výstavbu excelentných pracovísk výskumu, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacieho procesu, alebo sú zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Podporované aktivity:

 • podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja,
 • podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetví SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva),
 • podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a vývoja vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými školami,
 • podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja,
 • podpora profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov (vrátane doktorandov
  a postdoktorandov) pôsobiacich v zahraničí, na Slovensko,
 • podpora ľudských zdrojov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

MODERNÉ VZDELÁVANIE

Uskutočnite obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem
a metód výučby; podporte zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a VŠ.

Podporované aktivity:

 • podpora reformy a rozvoja všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ,
 • podpora výchovného a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ,
 • podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • podpora systému otvorenej školy,
 • podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení,
 • rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva,
 • zefektívnenie správy a manažmentu VŠ,
 • podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji,
 • podpora aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov
  a programov, a pri procese výučby,
 • zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií.

INFRAŠTRUKTÚRA VŠ, VÝSKUMU A VÝVOJA

Investujte do hmotnej infraštruktúry vysokých škôl a modernizácie ich vnútorného vybavenia, do obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja alebo do obnovy, budovania a udržateľného rozvoja IKT, infraštruktúry výskumu a vývoja na pracoviskách výskumu a vývoja.

Podporované aktivity:

 • investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu objektov vysokých škôl,
 • výstavba nových budov a rozširovanie objektov existujúcich vysokých škôl,
 • modernizácia a rekonštrukcie ubytovacích kapacít existujúcich vysokých škôl,
 • modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl (podpora IKT technológií),
 • modernizácia a investície do technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia,
 • budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií,
 • budovanie a rozvoj širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja,
 • nevyhnutné stavebné úpravy spojené s investíciami do výskumného, vývojového
  a laboratórneho vybavenia, informačných technológií a širokopásmových sietí.

INFRAŠTRUKTÚRA MŠ & ZŠ & SŠ

Investujte do zvýšenia kvality služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných a stredných škôl vrátane
obstarania ich vybavenia.

Podporované aktivity:

 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia drobných stavieb,
  napojenie stavieb na inžinierske siete,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov (obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí – výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov, atď.),
 • obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom
  využitia stavby vrátane IKT vybavenia, okrem dopravných prostriedkov.