Kurzový lístok

25.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1170  1,0620 
Úplný kurzový lístok

Súkromný sektor

Podpora podnikania

TECHNOLÓGIE A INOVÁCIE

Získajte investície do vybavenia a modernizácie technologických zariadení vo výrobných podnikoch. Podpora sa zameriava na nákup a zavádzanie technológie, ktorá povedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa, ako i k znižovaniu nepriaznivých vplyvov priemyslu na životné prostredie.

Podporované aktivity:

 • modernizácia strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a technológií s cieľom:
  • zvýšenia konkurencieschopnosti,
  • znižovania a odstraňovania negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na životné prostredie,
 • malé stavebné úpravy a rekonštrukcie, ktoré bezprostredne súvisia so zavádzaním novej
  technológie.

MARKETING

Podporte účasť Vášho podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a zahraničí, ale aj na obchodných misiách v zahraničí alebo získajte podporu Vášho elektronického obchodu.

Podporované aktivity:

 • účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí,
 • účasť slovenských výrobcov na medzinárodných obchodných misiách a konferenciách,
 • účasť podnikateľov na subkontraktačných veľtrhoch,
 • vývoj a zavádzanie aplikácií elektronického obchodu.

VZDELÁVANIE VLASTNÝCH ZAMESTNANCOV

Vytvorte alebo udržte v svojej firme pracovné miesta prostredníctvom ďalšieho vzdelávania vlastných zamestnancov, ktorým hrozí v dôsledku nedostatočnej kvalifikácie strata zamestnania.

Podporované aktivity:

 • vzdelávacie a školiace aktivity zamerané na všetky horizontálne i vertikálne skupiny zamestnancov s nedostatočnou kvalifikáciou,
 • zvyšovanie zručností a udržania zamestnateľnosti zamestnancov a manažérov.

 

KVALITA

Zaveďte systémy manažérstva kvality, ako i externého predcertifikačného a certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním systému manažérstva kvality, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť
podnikateľov v podporovaných oblastiach.

Podporované aktivity:

 • zavádzanie SMK v súlade s medzinárodnými normami ISO 9 000, ISO 14 000, EMAS, VDA, BS, QS, Správnej výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP, ISO/TS 16 949 a ďalšie;
 • podpora predcertifikačných auditov.

ENERGETIKA

Zvýšte využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj aktivít zameraných na úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách. Výsledkom bude priblíženie energetickej náročnosti úrovni porovnateľnej s EÚ 15.

Podporované aktivity:

 • úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie stavebných objektov s cieľom zlepšiť ich tepelno-technické vlastnosti,
 • vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla,
 • využívanie obnoviteľných energetických zdrojov,
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze fosílnych palív,
 • rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla.