Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Kombinovaný investičný úver eú – prv

Produkt je určený pre podnikateľské subjekty, ktoré:

 • sú právnickými alebo fyzickými osobami so sídlom, resp. registráciou na území SR
 • hospodária na poľnohospodárskej pôde
 • majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť v agrosektore
 • majú vypracovaný projekt  vo forme stanovenej v Príručke žiadateľa o nenávratný finančný príspevok
 • majú zriadený osobitný dotačný účet v banke pre príjem podpory z PPA  

Výhody produktu:

 • úver až do výšky 100 % z objemu oprávnených výdavkov
 • úver na obstaranie, nadobudnutie hnuteľného a nehnuteľného majetku v rámci projektu podpory „PRV“
 • financovanie náročnejších a dlhodobejších projektov (napr. na ucelené projekty na výstavbu a modernizáciu fariem, nákup technológií a strojov) 

Postup financovania:

1. Úver na realizáciu projektu, ktorý je charakteristický: 

 • postupným čerpaním úveru do 3 rokov
 • postupným splácaním úveru z podpory z PPA,  prípadne formou splátkového kalendára 
 • individuálne poplatky za prevzatie záväzku poskytnúť úver, predčasnú splátku istiny úveru a poplatok z nečerpanej sumy
 • nulový poplatok za spracovanie žiadosti o poskytnutie úveru
 • bezplatné vedenie osobitného dotačného účtu

Po realizácii projektu banka poskytne:

2. Úver na investičné financovanie, ktorý je charakteristický: 

 • jednorazovým čerpaním úveru  
 • postupným splácaním úveru formou splátkového kalendára do 8 rokov

Podmienky a parametre produktu: 

 • zabezpečenie úveru - záložné právo na:
  • predmet financovania v rámci realizácie projektu: 
   • hnuteľný majetok a/alebo nehnuteľný majetok klienta
   • pohľadávku z účtu podpory  
  • prípadne iný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok
  • prípadne blankozmenka

 • banka poskytuje úver klientom, ktorí:
  • nie sú v omeškaní s platením daní, cla, s plnením svojich záväzkov voči úradu práce, sociálnej a zdravotným poisťovniam
  • nemajú záväzky po lehote splatnosti voči iným bankám
  • nie sú v konkurze alebo na ktorých nie je vydaný príkaz na exekúciu