Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Investičný úver eú – prv

Produkt je určený pre podnikateľské subjekty, ktoré:

 • sú právnickými alebo fyzickými osobami so sídlom, resp. registráciou na území SR
 • hospodária na poľnohospodárskej pôde
 • majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť v agrosektore
 • majú vypracovaný projekt  vo forme stanovenej v Príručke žiadateľa o nenávratný finančný príspevok
 • majú zriadený osobitný dotačný účet v banke pre príjem podpory z PPA  

Výhody produktu 

 • úver až do výšky 100 % z objemu oprávnených výdavkov 
 • financovanie nákupu hnuteľného majetku a menších modernizácií, ktoré sú predmetom projektu podpory EÚ - PRV SR pre roky 2007 – 2013 
 • úver je charakteristický:
  • jednorazovým alebo postupným čerpaním úveru do 2 rokov
  • postupným splácaním úveru z podpory z PPA a/alebo formou splátkového kalendára na obdobie do 4 rokov po ukončení lehoty čerpania úveru
 • individuálne poplatky za prevzatie záväzku poskytnúť úver, predčasnú splátku istiny úveru a poplatok z nečerpanej sumy 
 • nulový poplatok za spracovanie žiadosti o poskytnutie úveru
 • bezplatné vedenie osobitného dotačného účtu

Podmienky a parametre produktu

 • zabezpečenie úveru - záložné právo na:
  • predmet financovania v rámci realizácie projektu: 
   • hnuteľný majetok a/alebo nehnuteľný majetok klienta
   • pohľadávku z účtu podpory  
  • prípadne iný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok
  • prípadne blankozmenka
 • banka poskytuje úver klientom, ktorí:
  • nie sú v omeškaní s platením daní, cla, s plnením svojich záväzkov voči úradu práce, sociálnej a zdravotným poisťovniam
  • nemajú záväzky po lehote splatnosti voči iným bankám
  • nie sú v konkurze alebo na ktorých nie je vydaný príkaz na exekúciu