Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Krátkodobý úver eu - prv - podnikatelia

Produkt je určený pre podnikateľské subjekty, ktoré:

 • sú právnickými alebo fyzickými osobami so sídlom, resp. registráciou na území SR
 • hospodária na poľnohospodárskej pôde
 • majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť v agrosektore
 • sú žiadateľmi o podporu prostriedkov z Európskych fondov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
 • majú vypracovaný projekt vo forme stanovenej v Príručke žiadateľa o nenávratný finančný príspevok
 • majú zriadený osobitný dotačný účet v banke pre príjem podpory z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA)

Výhody produktu

 • úver až do výšky 80 % z objemu podpory uvedenej v Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku
 • financovanie uhradených oprávnených výdavkov v rámci projektu, ktoré sú zahrnuté do celkových nákladov projektu
 • financovanie časti obstaraného dlhodobého majetku príjemcom podpory prostriedkov z EÚ fondov na základe uzatvorenej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z PPA
 • úver je charakteristický:
  • jednorazovým čerpaním úveru
  • jednorazovým splatením úveru z podpory z PPA
  • doba poskytnutia je limitovaná do 12 mesiacov
 • individuálne poplatky za prevzatie záväzku poskytnúť úver, predčasnú splátku istiny úveru a poplatok z nečerpanej sumy
 • nulový poplatok za spracovanie žiadosti o poskytnutie úveru
 • bezplatné vedenie osobitného dotačného účtu

Podmienky a parametre produktu

 • výška a objem úveru závisí od výšky podpory uvedenej v uzatvorenej Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku
 • zabezpečenie úveru:
  • záložné právo k pohľadávke z účtu príspevku a blankozmenka
 • banka poskytuje úver klientom, ktorí:
  • nie sú v omeškaní s platením daní, cla, s plnením svojich záväzkov voči úradu práce, sociálnej a zdravotným poisťovniam
  • nemajú záväzky po lehote splatnosti voči iným bankám
  • nie sú v konkurze alebo na ktorých nie je vydaný príkaz na exekúciu