Disclaimer

Upozornenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  („banka“):

  1. Reklamné oznámenie banky slúži len na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.
  2. Banka si vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť, a to v ktorejkoľvek fáze rokovania, predovšetkým pokiaľ nebudú získané potrebné interné schválenia v rámci banky.
  3. Pokiaľ banka nestanovila alebo nebolo dohodnuté inak, banka právne koná len v písomnej forme a konanie v inej forme banku nezaväzuje.
  4. Banka vylučuje prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy s akýmkoľvek dodatkom či odchýlkou a odpoveď na ponuku s dodatkom či odchýlkou sa teda nepovažuje za prijatie ponuky.

Banka poskytuje informácie a rady výhradne na základe podkladov dostupných banke k dňu poskytnutia príslušnej informácie či rady a nepreberá zodpovednosť za ovplyvnenie poskytnutej informácie či rady okolnosťami, ktoré nemohla zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti alebo ktoré nastali až po poskytnutí takejto informácie či rady.